Sjukvård

Varför behövs produktionsstyrning inom vården?


 • För att få stabila planer där befintliga behov matchas med befintlig kapacitet och därför ger färre dagar i kaos.
 • För att få objektiva och säkra indikationer på var risken finns att det uppstår köer, så att  tidiga åtgärder kan göras.
 • Tidigare och säkrare besked till patienterna när olika åtgärder kan utföras.
 • En uppföljning som jämför mot plan ger en större säkerhet i att leverera det som behövs för att klara årsbehovet

Produktionsstyrning i sjukvården

- en väg framåt


Av mig författad bok som publicerad på Studentlitteraturs förlag under oktober 2017.

Utbildning och föreläsningar


Jag håller föreläsningar och utbildningar bland annat inom följande områden:


 • Nivåvis produktionsstyrning för sjukvård (5 nivåer)
 • Vårdplatsstyrning
 • Operationsstyrning
 • Flöden. flaskhalsar och begränsande kapaciteter
 • Flödeseffektivitet och resurseffektivitet
 • Organisation, frikoppling och isolering
 • Förbättringsarbete, kontinuerliga förbättringar
 • Övergripande kapacitetsplanering
 • Schemaläggning

Konsultverksamhet


Jag kan som konsult införa och bygga upp den övergripande kapacitetsstyrningen av vårdplatser, operationssalstid och läkarkapacitet (jour och utbildning) för att göra det möjligt att införa produktionsstyrning på verksamhetsnivå. Jag kan också agera projektledare eller coach till organisationens egna projektledare inom hela produktionsstyrnings området.

Exempel på utförda uppdrag:
Jag har utfört små och stora uppdrag i de flesta regioner - här är enbart några nämnda.
Hör gärna av er till mig för fler referenser inom något specifikt område 


I Sundsvall har jag gjort årsbalansering, veckoplanering och implementering av produktionsstyrning hos barnkliniken, ögonkliniken och röngen.

På SÖS har jag gjort en årsbalans för läkartid på verksamhetsområde kirurgi. Under tiden lärde jag upp intern personal till att utföra årsbalanserna för att de skulle kunna göra det på hela den operativa verksamheten. 


På Södertälje Sjukhus har jag genomfört en större utbildningsinsats för 60 personer á 2 dagar och sedan gjort en årsbalans på både den operativa verksamheten och medicinverksamheten.


I region Västerbotten har jag varit en extra resurs i deras övergripande interna produktionsstyrningsprojekt. 

På SUS infördes en automatiserad vårdplatsprognos för att ledningen alltid skulle kunna veta hur många vårdplatser som enhetscheferna på vårdavdelningar uppskatttade att de skulle kunna hålla öppet 2-3 månaders framåt. Antalet elektiva platser som var möjliga att använda bestämdes genom att de använda akuta vårdplatserna, som togs fram genom statistik, drogs ifrån. En vårdplatsstyrgrupp tillsattes för att fördela kapaciteten mellan verksamheterna. De fördelade platserna kunde sedan användas för att styra åtgärdsplaneringen så att den matchade vårdplatstillgången, se figuren. Detta gav en större möjlighet att planera så att det inte blev akut brist på vårdplatser på daglig nivå.

På SUS inflördes också ett databasbaserat stöd för operationsplanering. Detta stöd presenterade en objektiv statistik kring behovet av operationssalstid för olika verksamheter och anvädes också en utgångspunkt för balansering mellan behov och kapacitet på de olika operationsavdelningarna. Detta gav en möjlighet till dialog och beslut med objektiva data som grund.